Mensan kiinteistön purkamisesta

Eriävä mielipide

Kaupunginhallitus 19.2.2018 § 89

Kaupunginhallituksen päätös poikkeamisesta asemakaavan mukaisesta suojelumerkinnästä rakennuksen purkamiseksi.
Poikkeaminen Vanainkatu 3, Keinusaari, kiinteistö 109-5-34-2.

Muutosesitys

Kaupunki ei puolla hakemusta eikä myönnä rakennukselle purkulupaa.

Eriävän mielipiteen perusteluja

Päätöksen perusteluissa todetaan, että poikkeamispäätöksen tekeminen perustuu kokonaisharkintaan.

Päätöksen perustelutekstissä todetaan niin ikään, että poikkeaminen voidaan erityisestä syystä myöntää, mikäli se ei MRL 171 § mukaisesti:
1) aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2) vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
3) vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
4) johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

MRL 139 §:n mukaisesti purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä on myös, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista.

1 Suojeluarvojen hävittäminen

Mensan rakennus on kaavassa suojeltu, joten rakennuksen säilyttämisen tulee olla rakennushankkeen lähtökohtana. Rakennuksen purkaminen hävittää suojeluarvot kokonaan ja tekee mahdottomaksi saavuttaa maakunnallisesti merkittävän rakennetun alueen suojelun. Rakennuksen korjaamista ja/tai osittaista purkua sekä vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa asemakaavan suojelua tulee selvittää lisää esimerkiksi käyttötarkoituksen osalta.
Mensan rakennuksen purkaminen on lisäksi vastoin Aalborgin sopimusta, jonka Hämeenlinnan kaupunki on allekirjoittanut. Sopimuksessa mm sitoudutaan kaupungin rakennuskulttuurin asianmukaiseen säilyttämiseen, kunnostukseen ja uudelleenkäyttöön. Keskeinen osa Hämeenlinnan teollisuus- ja rakennushistoriaa sekä rakennuskulttuuria katoaa Mensan rakennuksen purkamisen myötä kokonaan.

2 Hämeenlinnan vetovoima

Hämeenlinnan asukasluku laski edelleen viime vuonna. Pelkät uudet asunnot eivät kuitenkaan lisää kaupunkimme vetovoimaa ja kasvata asukaslukua. Asuinalueilla tulee yhdistää uutta ja vanhaa persoonallisesti, kaupungin historiallisia ja luontoon pohjautuvia luontaisia vahvuuksia ja muista kaupungeista poikkeavia ominaisuuksia korostaen.

3 Kohtuuttomuus

Hakija toteaa omasta roolistaan perustelutekstissä seuraavaa: ”YIT toimii rakennushankkeissaan rakennushankkeeseen ryhtyvänä, sekä pääurakoitsijana. YIT:n vastuulla on toteuttaa hanke ja löytää hankkeille uudet käyttäjät ja omistajat. YIT:llä on täten sekä rakennushankkeeseen ryhtyvän, urakoitsijan sekä myyjän vastuu”. Hakija katsoo, että suojelumääräysten toteuttaminen on sille kohtuutonta.

YIT toimii alalla, joka sisältää merkittävien riskien ottamista. YIT:llä on ollut kaikki mahdollisuudet olla selvillä mm. alueen historiaan, maaperään ja Mensan rakennuksen suojeluun liittyvistä riskeistä ja selvittää niitä myös lisää ennen asemakaavan vahvistamista. YIT:llä on myös kaikki tekniset ja taloudelliset edellytykset toimia yhteisvastuullisesti ja noudattaa asemakaavan suojelumääräystä.
YIT on pörssiyritys, jonka liikevaihto oli vuonna 2016 1,4 MRD€. Sen jälkeen kun Lemminkäinen yhdistyi osaksi YIT:ä 1.2.2018 on yritys Suomen suurin rakennusyhtiö ja sen arvioitu liikevaihto on 3,4 MRD€. Yritykseltä voikin kohtuudella edellyttää yhteiskuntavastuullista toimintaa ja Mensan rakennuksen suojelua.

Hakemuksen eväämisesitys ja sen seurauksena Mensan rakennuksen säilyttäminen perustuvat edellä esitettyyn sekä kokonaisharkintaan.

Aihe(et): Kannanotot, Päätöksenteko. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihin.
Jaa Twitterissä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *