Teemat

PISTETÄÄN ASIAT TÄRKEYSJÄRJESTYKSEEN NIIN RAHAT RIITTÄVÄT TURVALLISEEN JA SUJUVAAN ARKEEN  

Maamme surkea taloustilanne on seurausta tosiasioiden kieltämisestä, huonosta johtamisesta ja kehnosta asioiden valmistelusta.

Suomi on talous-, johtamis- ja sosiaalisessa kriisissä. Päätöksiä ei ole valmisteltu riittävän hyvin, eivätkä ne ole perustuneet riittävään tietoon. Päätösten vaikutuksia kansalaisten arkeen ei ole selvitetty etukäteen. Asiantuntijoita ja osaajia on kuunneltu liian vähän. Sellaiseen ei ole enää varaa.

Enemmän ja parempaa tietoa

Päätöksenteossa tulee hyödyntää tietoa nykyistä paremmin ja monipuolisemmin. Päätösten vaikutuksia on arvioitava ja tuotava esiin. On pystyttävä pätevästi arvioimaan, mikä vaihtoehto parhaiten palvelee suomalaisia. Maamme johtamisen on perustuttava kaikilla tasoilla asiantuntevaan tietoon, rehelliseen yrittämiseen ja vastuulliseen taloudenhoitoon.

Lisää läpinäkyvyyttä

Veronmaksajilla on oikeus valvoa julkisen rahan käyttöä, päätösten valmistelun laatua ja kansalaisten edun toteutumista. Päätöksenteon on oltava läpinäkyvää. Kaikkien on päästävä näkemään mitä on päätetty ja miten päätökseen on päädytty. Avoimuus on mahdollisuus, joka parantaa päätöksenteon laatua, lisää demokratiaa ja vahvistaa taloutta.

Korruptio kuriin

Tärkeitä päätöksiä valmistellaan edelleen myös julkisuudelta piilossa. Tiedon pimittäminen, asioiden valmistelun ja päätöksenteon salaaminen, poliittiset virkanimitykset tai korruptoituneet hyvä veli –verkostot eivät kuulu demokratiaan. Näkyvää korruptiota on havaittu kentän tasolla. Piilokorruptiota muhii ylimmässä johdossa. Korruptio ruokkii talouskriisejä ja heikentää julkista taloutta. Korruptio tulee meille kalliiksi. Julkisuuslain ja hankintalain tarkka noudattaminen ovat hyviä lääkkeitä korruptiota vastaan.

 

2 Koulutusta ei saa rapauttaa 

Laadukas opetus takaa maallemme osaavia ihmisiä jälleenrakentamaan lamaantunutta Suomea. Koulutus on myös paras keino estää syrjäytymistä ja yhteiskunnan kahtia jakautumista.

Koulutuksen määrärahoja on pienennetty suhteessa bruttokansantuotteeseen vuodesta 1995 alkaen. Esi- ja perusopetusta tullaan leikkaamaan hallituskaudella 2011-2014 yli 600 miljoonaa euroa. Maamme on kuulunut koulutustasoltaan maailman kärkeen 1990-luvun alusta 2000-luvun alkuun. Suomen asema on kuitenkin kansainvälisen koulutustasovertailun mukaan heikentynyt jo vuosia. Muut maat ovat kaventaneet eroa meihin. Keskusta-, SDP- ja Kokoomusvetoiset hallitukset ovat kohdistaneet maamme koulutukseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn kestämättömiä leikkauksia. Koulutuksen rapauttaminen on pysäytettävä.

Koulutus on Suomen kantava voima. Koko koulutusjärjestelmäämme on lähdettävä kehittämään voimakkaasti vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita.

– Opettajien ja opetusmenetelmien jatkuva kehittäminen on turvattava.

– Kaikille lapsille ja nuorille on mahdollistettava mielekäs ja innostava opiskelu. Oppimisen ilo kuuluu kaikille. Lähiopetuksen riittävyys ja laatu, sekä mahdollisuus saada yksilöllistä tukea, muodostavat hyvän opiskelun perustan.

– Oppilaitosten yhteyden yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin on oltava saumaton. Koulutuksen on vastattava nyky-yhteiskunnan tarpeisiin, ja myös ennakoitava niitä.

Koulutus on kansakuntamme kantava voima. Sitä on lähdettävä kehittämään ja rakentamaan päättäväisesti uuteen loistoon kaikilla tasoilla.

 

3 Kaikilla lapsilla on oikeus kukoistaa ja olla onnellisia 

On kaikkien yhteinen asia, että lapset ja nuoret saavat kasvaa Suomessa onnellisina, rakastettuina ja hyvinvoivina. Tämä on turvattava kaikille lapsille riippumatta siitä, minkälaiseen perheeseen he syntyvät.

Kataisen ja Stubbin hallitukset sitoutuivat ohjelmissaan huomioimaan erityisesti lapsiperheet ja lisäämään lapsivaikutusten arviointia. Lupauksia ei ole lunastettu. Lapsilisän reaaliarvo on romahtanut 20 vuodessa 30-40%. Lastensuojelu on räjähtänyt käsiin. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointia ei ole käytännössä lisätty. THL:n tutkimuksen mukaan kaksi viidestä vanhemmasta tuntee laiminlyövänsä perhettään työn vuoksi ja huolestuneita jaksamisestaan.

Juhlapuheista on siirryttävä todellisiin tekoihin

Kun elämä kolhii, on perheille tarjottava yhteiskunnan tukea. Kuntia on tuettava niin, että uuden sosiaalihuoltolain velvoittama lapsiperheiden kotiapu todella järjestyy.

Perheiden mahdollisuuksia sovittaa yhteen työ ja perhe on parannettava työelämän joustoilla, erilaisilla työaikamalleilla ja -pankeilla sekä käytäntöjä kehittämällä.

Lapsilisäleikkaukset on peruttava ja indeksisidonnaisuus palautettava. Lapsilisän porrastusta oikeudenmukaisesti perheen tulojen mukaan on selvitettävä.

Vauvakustannukset on maksettava yhdessä, laajalta veropohjalta. Näin helpotetaan pienyrittäjien työtä ja lisätään nais- ja miesvaltaisten alojen välistä tasa-arvoa.

Lapsiperheiden hyvinvointia on turvattava säätämällä valtion ja kuntien lapsivaikutusten arviointia ohjaava lainsäädäntö. 

 

4 Suomen tulevaisuus turvataan uudistumisella ja innovoinnilla!

Suomi on nostettava maailman kärkeen innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Kansamme on pieni, mutta osaamisella, resurssien oikealla kohdistamisella ja perinteisellä sisulla onnistumme. On tuotettava uusia vientivaltteja, uutta yrittäjyyttä ja uusia työpaikkoja.

Ajattelu- ja toimintatapoja on ravisteltava kunnolla. Uudistumista tarvitaan niin oppilaitoksissa, yrityksissä kuin julkisen sektorin organisaatioissa. Julkisen sektorin kehittäminen on liian hajanaista ja varovaista. Oppilaitosten on kehityttävä yhä nopeammin muuttuvan maailman, uusien sukupolvien ja työelämän tarpeiden mukaan. Yritysten innovointitavoissa on parantamisen varaa enemmän kuin osa uskookaan. Oppi- ja tutkimuslaitosten tulee lisätä ja syventää yhteistyötä innovointihaluisten ja –kykyisten yritysten kanssa. Yhteistyön tavoitteiden on oltava kunnianhimoisia.

Suomalaista osaamista on suunnattava huomattavasti enemmän uusien ratkaisujen etsimiseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Innovaatiopanostuksia on kohdistettava oleellisiin kohtiin ja hankkeisiin, joilla on parhaat edellytykset parantaa kilpailukykyämme. Innovatiivisesta ajattelusta ja sen mukaisesta toiminnasta on tehtävä Suomelle uusi kilpailuvaltti. Sen on oltava maan tapa ja osa jokapäiväistä toimintaa kaikilla tasoilla ja alueilla Siltä pohjalta meidän on mahdollista luoda, tuotteistaa ja ottaa käyttöön uusia ratkaisuja ja keksintöjä.

Suomella on mahdollisuus kiriä maailman kärkeen esimerkiksi uusiutuvien energioiden, energiatehokkuuden, terveysteknologian ja koulutusjärjestelmien kehittäjänä ja tuotteistajana. Tämä edellyttää kuitenkin innovatiivisen ajattelun ja toiminnan nostamista uudelle tasolle, vahvempaa tahtoa, enemmän rohkeutta ja kovempaa työtä.  Suomen tavoitteet on asetettava korkealle, sillä vain parhaat menestyvät.

Verotusta on muutettava oikeudenmukaisempaan suuntaan. 1000€/kk tulee voida ansaita verottomana. Ylimpien tuloluokkien  ansiotuloverotusta voidaan maltillisesti kiristää ja varallisuusvero palauttaa. Suomen noin 20 miljardin euron verotuet on käytävä kriittisesti läpi ja turhat karsittava. Ruoan tai lääkkeiden ALV:a ei kuitenkaan saa korottaa. Pieleen mennyt osinkoverouudistus on korjattava.

Verovaroilla tuotettujen palvelujen on keskityttävä kaikille välttämättömiin perusasioihin.  Toiminnan on oltava kaikilta osin läpinäkyvää, perusteltua ja vaikuttavaa.

Yhteinen omaisuutemme eli huonokuntoiset julkiset rakennukset ja rapautunut infra on pistettävä kuntoon.

Uusiutuvien energiamuotojen tutkimisella, kehittämisellä ja tuottamisella on luotava uusia menestysaloja. Kotimaisuusasteen ja energiaomavaraisuuden nostaminen mahdollistetaan panostamalla suomalaiseen osaamiseen ja työhön. Energia- tehokkuutta on parannettava.