Oikaisuvaatimus Vanajanlinnan vuokrasopimuksesta

Perussuomalaiset ovat jättäneet Hämeenlinnan kaupunginhallitukselle 23.3.2018 oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus koskee hallituksen 5.3.2018 tekemää päätöstä Vanajanlinnan jatkovuokrasopimuksesta.

OIKAISUVAATIMUS

1 Päätös, johon haetaan oikaisua

Kaupunginhallituksen päätös 5.3.2018 § 111 Vanajanlinnan kehittäminen ja vuokrasopimuksen jatkaminen. Dnro HML/1003/10.00.02/2018. (Liite 2).

Kaupunginhallitus päätti
1. antaa suostumukset lämmitysjärjestelmän uusimiseen tarvittavien tilojen ja maa-alueiden alivuokraukseen,
2. muuttaa Vanajanlinna Oy:n voimassa olevaa vuokrasopimusta siten, että siihen liitetään karttaliitteessä osoitettu alue,
3. myydä Ratsulan viisi pientaloa maapohjineen Vanajanlinna Oy:lle tai perustettavalle yhtiölle ja, että yksityiskohtainen myyntiesitys kauppakirjaluonnoksineen tuodaan erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi,
4. että Ratsulan alueen peruskorjaamaton makasiinirakennus tulee myydä samassa yhteydessä,
5. hyväksyä liitteenä olevan Vanajanlinnan jatkovuokrasopimuksen liitteineen uudeksi Vanajan vuokrasopimuksesi, jonka mukainen vuokra-aika alkaa 1.1.2020 ja on määräaikaisena voimassa 7 vuotta.

2 Päätöksen oikaisuvaatimuksen sisältö

Päätös esitetään kumottavaksi. Kaupunginhallituksen tulee ottaa jatkovuokrasopimus uudelleen käsittelyyn ja päätös tulee tehdä niin, että päätöksentekoprosessissa noudatetaan kaikkia kaupungin omistamien kiinteistöjen myymistä ja vuokraamista koskevia säädöksiä.

3 Päätöksen oikaisuvaatimuksen perusteet

3.1 Päätöksen taustaa

Vanajanlinnan nykyinen määräaikainen vuokrasopimus päättyy kaupunginhallitukselle annettujen tietojen perusteella 31.12.2019. Esittelytekstissä todetaan, että nykyisellä vuokralaisella on etuoikeus neuvotella vuokrasopimuksen jatkosta, ennen kuin vuokranantaja aloittaa neuvottelut muiden potentiaalisten vuokralaisten kanssa. Myytäväksi päätettyjen rakennusten osalta todetaan, että niistä on tehty ulkopuolinen hinta-arvio.

Pykälän valmistelivat apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, kaupunginlakimies Jyri Nuojua sekä kiinteistöjohtaja Raili Salminen. Esittelijänä toimi apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo. Päätöksen teki hallituksen enemmistö (pj. Sari Rautio, 1.vpj. Prabhakaran Ranjit Kumar, 2.vpj. Kirsi Ojansuu-Kaunisto, jäsenet Helena Lehkonen, Juha Tuomi, Juha Kallioinen, Satu Aaltonen, Pia Olkinuora, Pentti Nyholm ja Antti Leinikka).
Lulu Ranne jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Valmistelijat, esittelijät ja hallitus toimivat päätöksentekoprosessissa virkavastuulla.

3.2 Päätöstä koskeva lainsäädäntö sekä sen huomioiminen

HALLINTOLAKI

6 luku
31 § Selvittämisvelvollisuus
Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi kaikki tarpeellinen tieto.

– Kaupunginhallituksella ei ollut päätöksentekotilanteessa käytettävissä kaikkea asian ratkaisemiseksi tarpeellista tietoa.
– Kaupunginhallitukselle ei esitetty riittävää selvitystä vuokraamisen vaikutuksista kaupungin talouteen. Kaupunginhallitukselle päätöksenteon jälkeen 6.3.2018 annetuista lisäselvityksistä (liite 3) käy ilmi, että Vanajanlinnan vuokraamisesta on aiheutunut tappiota kaupungin taseeseen vuosina 2013 -2017 yhteensä 1 042 700 € eli noin 208 000€ / vuosi. Jatkovuokrasopimuksessa esitetty vuokrataso 150 000€ / vuosi ei kata jatkossakaan kaupungille Vanajanlinnasta aiheutuvia kustannuksia. Selvityksestä käy esim. ilmi, että kiinteistön aiheuttamat peruskorjaustarpeet tulevat olemaan vähintäänkin viime vuosien tasolla ja lisäksi on varauduttava mm. LVIS-järjestelmien uusimiseen. On erittäin todennäköistä, että kaupungille syntyvä tappio tulee lähivuosina kasvamaan. Kaupungin tuleekin pyrkiä pääsemään eroon kaikista kiinteistöistä, jotka eivät ole välttämättömiä peruspalveluiden turvaamiseksi ja aiheuttavat kaupungin taseeseen merkittävää tappiota.
– Kaikkia säädöksiä, jotka vaikuttivat kaupunginhallituksen tekemään päätökseen, ei tuotu esiin perustelutekstissä eikä huomioitu päätöksenteossa. EU-lainsäädäntöä ei mainittu perustelutekstissä lainkaan.

8 luku
50 § Asiavirheen korjaaminen
Viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksen ja ratkaista asian uudelleen, jos päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen.

– Kaupunginhallituksen päätös perustuu selvästi puutteelliseen selvitykseen. EU-lainsäädäntöä ei mainittu perustelutekstissä lainkaan.

EU-LAINSÄÄDÄNTÖ

Kaupungin on otettava päätöksenteossaan huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) artikloissa säädetään. Artiklassa 107 säädetään valtiontuesta sisämarkkinoilla ja artiklassa 108 tukitoimien valvonnasta.

SEUT 107 (1) artikla

Jos yksittäisten tuotannonalojen tai alueiden saamien helpotusten perusteena ei ole koko elinkeinoelämään ulottuvaa talouspoliittista ohjelmaa, tulkitaan ne lähtökohtaisesti SEUT 107 (1) artiklan tarkoittamiksi valtion tukitoimiksi.
Valtion tukitoimien rahoituslähteenä voivat eurooppaoikeudellisissa yhteyksissä olla jäsenvaltion keskus-, alue- tai paikallishallinnon yksikkö.
Tukitoimi edellyttää valtion varojen suoraa tai välillistä siirtämistä ja kattaa tuen, jota annetaan yksityisille yrityksille. Olennaista on, että tukitoimen vastaanottaja hyötyy siitä tavalla tai toisella ja tuki joko vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua. Valtiontuen käsite kattaa myös toimenpiteet, jotka eri tavoin alentavat yrityksen vastattavaksi tavallisesti kuuluvia kustannuksia.

-Hämeenlinnan kaupunki määritellään eurooppaoikeudellisesti valtion tukitoimien rahoituslähteeksi.
-Vanajanlinnan jatkovuokrasopimus koskee alueellisesti ja kansallisesti merkittävää, myös kansainvälisesti majoitus- ja ravintolapalveluita myyvää yritystä, jolla on voimakkaat kehittämis- ja laajentamistavoitteet. Esittelytekstissä todetaan lisäksi, että tulevaisuudessa Vanajanlinna Oy:n kehittämiseen voi osallistua kansainvälisiä pääomasijoittajia.
-Vanajanlinna Oy:n vuokrasopimuksen myötä saaman tuen määrää voidaan arvioida Vanajanlinnasta kaupungin taseeseen syntyneen tappion perusteella. Selvitys tappiosta saatiin hallituksen kokouksen jälkeen 6.3.2018. Tuen voidaan arvioida olleen selvitysten perusteella viimeisen kolmen vuoden aikana yhteensä 626 900 € eli noin 209 000 € / vuosi. Selvityksestä käy myös ilmi, että kaupungin vastuulla olevat korjaustyöt ja peruskorjaukset tulevat olemaan jatkossa vähintäänkin viime vuosien tasolla. Lisäksi on varauduttava mm. LVIS-järjestelmien uusimiseen. On todennäköistä, että kaupungille syntyvä tappio kasvaa lähivuosina.

– Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (SEUT) on sivuutettu päätöksentekoprosessissa kokonaan. Jatkovuokrasopimus voidaan kokonaisuudessaan tulkita merkitykselliseksi valtion selektiiviseksi tukitoimeksi, joka vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin ja toimiala huomioon ottaen myös jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

4 Oikaisuvaatimuksen yhteenveto

Kaupunginhallituksella ei ollut päätöksenteossa käytettävissä kaikkea tarpeellista tietoa. Selvitykset olivat selvästi puutteelliset. EU-lainsäädäntö on sivuutettu päätöksentekoprosessissa kokonaan.

Kaupunginhallituksen 5.3.2018 tekemä päätös § 111 tulee edellä esitettyjen perustelujen pohjalta kumota.

Hämeenlinnassa 23.3.2018

________________________________
Lulu Ranne

________________________________
Antero Niemelä

 

Aihe(et): Kannanotot, Päätöksenteko. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihin.
Jaa Twitterissä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *